در اختیار گذاشتن دستگاه کارتخوان بابت پرداخت هزینه کالا توسط مشتریان
TEST
در اختیار گذاشتن دستگاه کارتخوان بابت پرداخت هزینه کالا توسط مشتریان
A
طراحی و پیاده سازی: راد وب
SQL Error
SQL Error